Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)-ОУ"П.Р.Славейков, село Церова Кория

  Добре дошли на електронните страници на сайта на Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) - ОУ"П.Р.Славейков, село Церова Кория!
Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)- град София е създаден с Постановление 4 на Министерския съвет от 11 януари 2005 г. Самото създаване на Центъра е предшествано от приемането на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, одобрена от министъра на образованието на 11 юни 2004 г.
ЦОИДУЕМ е създаден да подпомага реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства. Тази политика има за своя рамка Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015 г. Програмата извежда като основна цел на системата равния достъп до качественото образование, като изрично отбелязва, че равният достъп „не означава еднаква грижа спрямо всички деца, а диференциране на грижата спрямо техните различни потребности“. Това означава, че за „онези деца, които нямат равен старт, е необходимо да се полагат специални грижи с оглед тяхното пълноценно участие в образователния процес“.
  Основно училище "Петко Рачев Славейков" е средищно и защитено училище, в което се обучават ученици от различен етнически произход и четири населени места-малки села от полупланински район-Пчелище, Церова кория, Къпиново и Миндя. Чрез участието ни в проекта ще се осигури траен интерес на учениците към работата в училище, което ще допринесе за повишаване на желанието им за работа, задържането им, с цел предотвратяване на възможностите за отпадането им или преждевременното им напускане.
Дейностите по проекта имат за задача да направят училището интересно за децата, като целта е да имат възможност да се изявяват като творчески личности в групата "Приказка за всеки" в начален етап и да обогатят знанията си и възможности за практическо приложение на съвременните технологии в групата "Моят свят и света на другите". Това ги привлича, съвпада с техните интереси и същевременно е интересен начин да се допълнят пропуски в обучението им, без това да се превръща в основна цел. Тук включваме подобряване на четивната техника и уменията да запомнят и възпроизвеждат текст при учениците в първата група, изпълняване на различни практически задачи, в които, освен прилагането на научено, се усвояват много нови умения за учениците от двете групи.
В училището се обучават ученици от различни етнически групи. Част от тях се затрудняват да определят етническия си произход. По-често определящ е езикът, който говорят вкъщи. Тревожен е друг факт- големият брой деца от социално-слаби семейства или такива, в които единият родител е напуснал, а другият сам се грижи за децата. Има случаи и на родители, които работят зад граница, а за децата отговарят бабите.
Желанието ни да се включим е свързано с участието ни в периода 2017-2019 година по Проект "С усмивка към миналото - с мечти за бъдещето"-33.16-2017г на ЦОИДУЕМ. Учениците участват и в други национални програми и проекти, но този им допадна най-много. В клубовете те изработваха красиви предмети, които и до днес красят класните им стаи и те често казват:
"Това аз го направих, а ето там аз съм рисувал". Правиха презентации, чрез които се запознаха с много факти от историята на родните си селища. Но най-вълнуващи за тях бяха екскурзиите. За деца, които рядко напускат родните си села, това е незабравимо преживяване.
Участието ни в проекта помогна много и при дистанционното им обучение. Закупените по него таблети бяха раздадени за временно ползване на ученици и чрез тях бе възможно да се реализира присъствието им в електронната среда на обучение.

     Можем, работим и вярваме, че заедно сме най-силни!

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПОДАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ЦОИДУЕМ