Проект: Мостове между светове

 Проектът се реализира с финансовата подкрепа на
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

  Да бъдем заедно, да бъдем единни, и в училищните дейности, и в празниците ни, независимо колко различни сме всъщност, независимо от етнически произход, пол и семейни традиции!

  Нарекохме нашия проект "Мостове между светове", защото чрез него свързваме в едно приказки и съвременни технологии, минало и бъдеще, спомени и "селфита" от ежедневието, и най-вече - деца от различен етнически произход в едно общо цяло, наречено училищен колектив.
Проектът, който реализираме, е с дейности, чрез които ще се осъществява допълнителна работа за образователната интеграция на ученици от етнически малцинства и в уязвимо положение чрез осигуряване на ефективен процес на обхват, задържане и реинтеграцията им в образователната система чрез включването им в групи за допълнителни занимания.
За целите на проекта ще бъдат сформирани две групи:
"Приказка за всеки"-за учениците от 1 до 4 клас и "Моят свят и света на другите"-за ученици от 6 и 7 клас. Проектът ще се реализира в ОУ"П.Р.Славейков", село Церова кория за периода от месец октомври 2021 година до месец юли 2022 година.
В първата група-"Приказка за всеки", са включени 12 ученици от 1 до 4 клас. Те ще четат приказки от различни етноси, ще изработват маски, табла, което включва работа в екипи и изява пред публика. Това ще им вдъхне увереност за самоизява и реализация на възможностите им.
В групата "Моят свят и света на другите" са включени 8 ученици от 6 и 7 клас. Работата й е насочена към съхраняване на семейната и културна идентичност на учениците чрез средствата на съвременните технологии. Факт е, че те черпят и получават повече информация от различни електронни платформи. Към това са насочени интересите им. Да го използваме тогава!
За децата най-важното е семейството. Една от темите, по които ще работят, е да съхранят семейните снимки чрез създаването на файлове и изработване на колажи. В училището има техника, която ще им позволи да го направят, а и така ще подобрят знанията и уменията си за работа с компютри и сканиращи устройства. Ще има теми, свързани с мерки за безопасност при работа в Итернет и социалните мрежи.
Дейностите по проекта имат за задача да направят училището интересно за децата, като целта е да имат възможност да се изявяват като творчески личности в групата "Приказка за всеки" в начален етап и да обогатят знанията си и възможности за практическо приложение на съвременните технологии в групата "Моят свят и света на другите". Това ги привлича, съвпада с техните интереси и същевременно е интересен начин да се допълнят пропуски в обучението им, без това да се превръща в основна цел. Тук включваме подобряване на четивната техника и уменията да запомнят и възпроизвеждат текст при учениците в първата група, изпълняване на различни практически задачи, в които, освен прилагането на научено, се усвояват много нови умения за учениците от двете групи.
Можем, работим и вярваме, че заедно сме най-силни!

 Основна цел на проекта:

  Обхващане и задържане в образователната система на учениците от етнически малцинства и от социално-слаби семейства чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда, чрез осъществяване на извънкласни дейности и занимания по интереси в мултикултурна образователна среда.

 Стратегически цели на проекта:

1.Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства.
2. Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система.
3. Осигуряване на равен достъп до качествено образование на учениците от етническите малцинства чрез приобщаването им към училищния колектив и пълноценното им включване в живота и дейностите в училище.
4. Повишаване на качеството на образованието.

  Основно училище „Петко Рачев Славейков“ е средищно и защитено училище, в което се обучават ученици от четири населени места.
Проектът е отговор на необходимостта за решаване на специфичните проблеми на учениците от етническите малцинства на територията на селата Церова кория, Пчелище, Къпиново и Миндя, които затрудняват качественото им образование и равноправна интеграция:
- затруднена адаптация към училището поради нисък социално-икономически статус и лошо владеене на българския език;
- слабо усвояване на учебния материал;
- недостатъчна гъвкавост и недостиг на материални ресурси при избора на форми за обучение, с оглед успеваемостта на децата и създаването на предпоставки за задържането им в училище;
- недостиг на ресурси и дейности в училището за съхраняването и развитието на специфичната културна идентичност на учениците от етническите малцинства:
- недостиг на технически средства за редовно участие в ОЕСР при дистанционно обучение, при част от децата от етнически малцинства.
В резултат от дейностите очакваме подобрена адаптация на целевите групи, включени в проекта, към училищната среда, повишена успеваемост по учебните дисциплини и намален брой отпаднали ученици. Очакваме да се подобрят уменията и качествата на учителите за прилагане на ефективни подходи в работата с деца и ученици от етническите малцинства.
Дейностите, планирани за изпълнение по проекта, са съобразени с възрастта и интересите на участниците. За учениците от начален етап включва четене и драматизация на приказки от различни етноси и народности. Те ще изработват героите от приказки, костюми, маски и илюстрации. Изработените предмети и табла ще бъдат включени в изложба в края на работата по проекта. Ще бъде представена и драматизация на приказки, подбрани от учениците, в присъствието на ученици, учители и родители. Изявата ще бъде филмирана.
За учениците от прогимназиален етап работата по проекта е свързана с активно използване на съвременните технологии. Те ще прехвърлят информация от хартиен на магнитен носител, ще обогатят знанията си за презентации, ще се научат да създават колажи, видеоклипове и да ги съхраняват. Това ще обогати знанията им по информационни технологии и уменията им за работа с компютър, нещо без което не можем в съвременния живот. Същевременно ще има теми, свързани с представянето на семейството им, като изработване на родословно дърво, общи дейности, например как то почива или за каква почивка мечтае, забавленията в семейна среда, любими общи занимания и др.

 Методология на проекта:

1. Разработване на конкретни програми за дейностите на двете групи, съобразени с плана за редовните училищни занятия;
2. Допълнителна квалификация на учителите в училището за работа в мултикултурна среда;
3. Изследване, обмен и прилагане на добри практики – разработване на методики за работа с родители, ученици и учители;
4. Новаторство – разработване на модел за ефективна интеграция на ромските деца в образователната система, който да бъде използван от заинтересовани страни и след приключване на дейностите по проекта – осигуряване на устойчивост и мултиплициране на резултатите от проекта;
5. Осигуряване на висока степен на информираност, откритост и публичност при реализиране на дейностите по проекта.

 Основната цел на проекта ни е обхващане и задържане в образователната система на учениците от етнически малцинства, чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда. Едновременно с това, по проекът ще бъде направено следното:
1. Разработване на конкретни програми за работа на групите, съобразени с плана за редовните училищни занятия;
2. Изследване, обмен и прилагане на добри практики – разработване на методики за работа с родители, ученици и учители;
3. Новаторство – разработване на модел за ефективна интеграция на ромските деца в образователната система, който да бъде използван от заинтересовани страни и след приключване на дейностите по проекта – осигуряване на устойчивост и мултиплициране на резултатите от проекта;
4. Осигуряване на висока степен на информираност, откритост и публичност при реализиране на дейностите по проекта;
5. Изграждане на устойчиви знания и умения за работа със съвременните информационни технологии и устройства.
Работата на участниците в проекта ще бъде подчинена на общите цели и задачи, но същевременно ще бъде съобразена с индивидуалните им възможности. Това ще активира желанието им за по-активно включване в дейностите по проекта.

 Екскурзия до Казанлък и Стара Загора с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ


   ---------------------------------------------------------------------------------------------

Моят свят и света на другите

  Моят свят и света на другите с ръководител Нели Петкова

 Осигуряване на пълен обхват и задържане на учениците в прогимназиален етап от етническите малцинства в образователната система чрез осъществяване на извънкласни дейности и занимания по интереси в мултикултурна образователна среда.
Работата в групата по проекта включва ученици от 6 и 7 клас. Часовете ще се провеждат по време на извънкласните дейности и занимания по интереси, което, за училище с целодневен режим на обучение, е възможно. При преминаване в ОЕСР, работата ще продължи в Teams, където всеки от учениците ни има свой профил.
Акцент при работата ще бъде съхраняване на семейната и културна идентичност на учениците чрез средствата на съвременните технологии. Ще събираме старите снимки, които ще сканираме, запаметяваме, ще изработваме колажи с тях. Ще направим родословно дърво за всеки от участниците. Ще сравняваме как са запечатани празниците при различните етноси, ще търсим приликите и разликите между тях.
Ще изработим и колажи с училищни снимки .Ще се акцентира върху промените, които са настъпили с всеки в процеса на обучение, с кои приятели са на снимката, съхранили ли са това приятелство през годините.
Ще заснемат своите първи кратки видеоклипове, с помощта на мобилните си телефони, с които всеки разполага. Ще ги прегледаме, редактираме, ще работим върху темите за подходящо и неподходящо съдържание в тях.
Ще разгледаме и темите за социалните мрежи, които използват - Facebook, Viber и др. с акцент върху това каква информация може да споделят в нея и как те могат да бъдат безопасни за тях. Учениците ще подготвят презентации по темата.
Всички материали ще бъдат качени на флаш-памет за всеки участник.
По време на работа в групата ще използваме както класически, така и интерактивни методи на обучение. При изпълнението на всяка задача, ще използваме различни методи. Ако трябва да направим обобщение, то ще е следното:
Методи на обучение:
-словестни;
-практически.
Интерактивни методи: -неформална дискусия;
- информационен казус за проучване;
- опитни методи -методът на проектите;
-презентации.
Повишаване интереса на учениците към работата в училище и желанието им да се включват във всички дейности.
Възприемане на училището като мост между отделните семейства и етноси, като място, където се чувстват защитени и между приятели.
Повишаване на знанията им за работата с Интернет и умения да използват приложенията в него, като спазват мерки за тяхната лична безопасност.


Приказка за всеки

  Приказка за всеки с ръководител Емилия Йоргова

  Осигуряване на пълен обхват и задържане на учениците в начален етап от етническите малцинства в образователната система чрез осъществяване на извънкласни дейности и занимания по интереси в мултикултурна образователна среда.
В групата"Приказка за всеки", ще бъдат включени 12 ученици от 1 до 4 клас. Те ще четат приказки от различни етноси, като акцентираме върху уменията им за самостоятелна работа при възприемане на текст. Сами ще избират кои от тях да драматизират. Ще изработват маски, табла, илюстрации към приказките. При тези дейности ще работят в екипи. Ще имат изява пред публика, което ще им вдъхне увереност за самоизява и реализация на възможностите им.
Занимания под формата на игри, изработване на табла, проекти по определени теми, маски,подготовка на драматизации на избрани от тях приказки от различни етноси, представяне на училищни тържества и пред родителите. Беседи върху приликите и разликите при фолклорните приказки от различните етноси.
Използване на различни методи за подобряване на четивната техника: четене по роли, подборно четене, самостоятелно четене на непознат текст с предварително поставена задача.
1. Учениците да придобият знания за приликите и разликите при фолклорните приказки от различните етноси.
2. Повишена мотивация за индивидуални изяви на учениците.
3. Участие на разнообразни форми за работа в екип-изработване на апликации, маски, илюстрации, табла и драматизации.
4. Подобряване на четивната техника на участниците по проекта.
5. Възпитаване на всички ученици в дух на етническа толерантност, търпимост и уважение към културата и ценностите на другите.