Профил на купувача


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ”- село ЦЕРОВА КОРИЯ ПРОВЕЖДА

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ЗА ПОДОТДЕЛИ: 193”Б”
ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Съдържание
1. Копие от Заповед
2. Условия за участие
3. Списък на документите
4. Сведения за участника - Приложение 2
5. Заявление за участие в публичен търг по образец
6. Декларации по чл.58 ал.1
7. Декларации - Приложения 7, 8 и 9
8. Проект на договор
9. Технологични планове и скици на насажденията, включени в обекта
10. Сортиментни ведомости за очаквания добив


За контакти
Директор Таня Вълчева
Адрес с.Церова кория, общ.Велико Търново 5047
кметство
кмет
Церова кория
Христо Кунчев
Email ou_cerovakoria@abv.bg
Website http://www.ou-cerovakoria.com