Welcome
ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ


ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 2017-2018г.
ПРОЕКТ"ТВОЯТ ЧАС"

   Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Проект BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ."


Групи за учебната 2017/2018 година по Проект „Твоят час”
ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ
Група Тематична област Ръководител
1 Български език и литература БЕЛ Данка Славчева

«БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА»

 Диференцирана подкрепа за преодоляване на дефицити и затруднения, водещи до понижаване на функционалната грамотност на учениците от 3 и 4 клас.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
Група Тематична област Ръководител
1 Клуб "Приказният свят в нас” Изкуство и култура Таня Вълчева
2 „Магията на театъра” Изкуство и култура Димитринка Донева
3 Вокална група „Славейче” Изкуство и култура Христина Лазарова
КЛУБ«ПРИКАЗНИЯТ СВЯТ В НАС»

 Групова работа с учениците за развиване на фантазията, нестандартното мислене и фината моторика, създаване на собствени приказни герои и тяхното представяне. Четене на приказки и запознаване с приказни герои.

«МАГИЯТА НА ТЕАТЪРА»

 Целта на обучението е учениците да усвоят основните принципи на актьорското изкуство, да обогатят общата си култура и да развият комуникативните си умения. Групата за извънкласна дейност ще мотивира учениците за редовно посещение на учебните занятия, ще спомага да се усъвършенстват и правоговорните им умения на български език.

ВОКАЛНА ГРУПА«СЛАВЕЙЧЕ»

 Извънкласна дейност за изграждане на музикална култура и разгръщане личностни заложби и интереси у учениците. Създаване на умения за творчески любителски изяви.Проект „С усмивка към миналото- с мечти за бъдещето”
Групи за учебната 2017/2018 година по Проект „С усмивка към миналото- с мечти за бъдещето”
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
Група Ръководител
1 Клуб "Пътешественик” Нели Петкова
2 Арт-студио „Пъстър цвят” Христина Лазарова

Цели на клуб „Пътешественик”
Учениците изработват презентации и така извършват едно виртуално пътешествие из българските градове и села, за които научават интересни факти.
Сборна група ученици от IV -VI клас- 5 ученици

Цели на Арт- Студио „Пъстър Цвят”
Целите на дейността на студиото са: Развиване на творческите умения и сръчности съобразно учениковите интереси, повишаване на самочувствието им като можещи и отговорни. Работа в следните направления: -пана от природни и текстилни материали; -картички за различни поводи -сценична украса -бижута от природни материали
Сборна група ученици от I до III клас- 9 ученици.


Групи за учебната 2017/2018 година по Проект „ЗАЕДНО НАМИРАМЕ РЕШЕНИЯ: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ”


1. Дейност 2 Училищни дейности за превенция на отпадането и максимален обхват на подлежащите на задължително образование

Група Ръководител
1 „Майсторски ръце” Елена Йорданова

Цели:
1. Да се дадат основни познания по изобразителна грамотност и изразителност посредством изграждане на реални, фантазни и други видове образи със съответните материали и техники.
2. Съдействие за творческо активизиране на учениците чрез изобразителна дейност.
3. Превръщане на училището в по-привлекателно място.
4. Изграждане на по-висока увереност в собствените заложби и талант, с което да се насърчи бъдещата личностна реализация на учениците
5. Развитие и обогатяване на уменията за работа в екип
6. Включване на родителите в извънкласната дейност


2. Дейност 3„Дейности за съхраняване и развитие на културната идентичност чрез въвеждане на интеркултурно образование“

Група Ръководител
1 Фолклор на етносите 5- 7 клас Христина Лазарова

Цели:
1. Възпитаване на всички ученици в дух на етническа толерантност, търпимост и уважение към културата и ценностите на другите
2. Формиране на система от знания за обществото, света и човека, включващи: етически и естетически понятия (добро-зло, красиво-грозно и др.), понятия свързани със семейните и родовите отношения (семейство, род, роднини), понятия свързани с етническата и националната принадлежност (етнос, етническа група, народ, нация), понятия свързани с етническата специфика на живеещите в България общности и др.
3. Формиране на познавателни, комуникативни и практически умения
4. Формиране на чувство за гордост от принадлежността към определена етническа група и към българската нация
ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 2016-2017г.ЗАЕДНО НАМИРАМЕ РЕШЕНИЯ: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ

  Проект „Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“ с Договор №BG05M2OP001-3.002-0050-C01/05.07.2017г. е 26-месечна инициатива на Център „Амалипе”, Община В. Търново, 10 училища и НПО "Стъпка по стъпка" одобрен по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, в рамките на процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”.

ПАРТНЬОРИ
•ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ:
ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ „АМАЛИПЕ“
•ПАРТНЬОР 1 Община Велико Търново
•ПАРТНЬОР 2 СУ „Владимир Комаров”, гр.Велико Търново
•ПАРТНЬОР 3 ОУ „П.Р.Славейков”, с. Церова кория
•ПАРТНЬОР 4 ОУ „Христо Смирненски”, с. Самоводене
•ПАРТНЬОР 5 ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Виноград
•ПАРТНЬОР 6 СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Златарица
6.1. СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица
•ПАРТНЬОР 7 ОУ „Св. П. Хилендарски ”,гр. Горна Оряховица
•ПАРТНЬОР 8 ОУ „Бачо Киро”, гр. Бяла Черква
•ПАРТНЬОР 9 Сдружение „Стъпка по стъпка“, гр. Велико Търново
ОУ „Филип Тотю“, с. Върбовка;
ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Батак;

Проект „Заедно намираме решения:
образователна интеграция в мултикултурна среда
във Велико Търновска област“


Проект „С усмивка към миналото- с мечти за бъдещето”

  Проектът „С усмивка към миналото - с мечти за бъдещето” е насочен към 30 ученици на възраст от I до VII клас, предимно от етническите малцинства, от ОУ „Петко Рачев Славейков” село Церова кория. Акцент се поставя на дейности, свързани със съхраняване и развитие на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници чрез участие в разнообразни извънурочни форми по интереси и повишаване квалификацията и интеркултурната компетентност на началните учители за работа в мултикултурна среда и подобряване качеството на образование. Ще се създадат клубове в три тематични направления:клуб „Пътешественик“и клуб -Арт – Студио „Пъстър цвят”.

ПРОЕКТ"ТВОЯТ ЧАС"

   Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Проект BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ."


Групи за учебната 2016/2017 година по Проект „Твоят час”
ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ
Група Тематична област Ръководител
1 Български език и литература БЕЛ Данка Славчева

«БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА»

 Диференцирана подкрепа за преодоляване на дефицити и затруднения, водещи до понижаване на функционалната грамотност на учениците от 4 клас.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
Група Тематична област Ръководител
1 Клуб "Приказният свят в нас” Изкуство и култура Таня Вълчева
2 „Магията на театъра” Изкуство и култура Димитринка Донева
3 Вокална група „Славейче” Изкуство и култура Христина Лазарова
КЛУБ«ПРИКАЗНИЯТ СВЯТ В НАС»

 Групова работа с учениците за развиване на фантазията, нестандартното мислене и фината моторика, създаване на собствени приказни герои и тяхното представяне. Четене на приказки и запознаване с приказни герои.

«МАГИЯТА НА ТЕАТЪРА»

 Целта на обучението е учениците да усвоят основните принципи на актьорското изкуство, да обогатят общата си култура и да развият комуникативните си умения. Групата за извънкласна дейност ще мотивира учениците за редовно посещение на учебните занятия, ще спомага да се усъвършенстват и правоговорните им умения на български език.

ВОКАЛНА ГРУПА«СЛАВЕЙЧЕ»

 Извънкласна дейност за изграждане на музикална култура и разгръщане личностни заложби и интереси у учениците. Създаване на умения за творчески любителски изяви.